Papildu meklēšanas opcijas
Mēs meklējam labāko piedāvājumu - vairāk nekā 100 veikalos lūdzu uzgaidiet…
- Piegādes izmaksas Latvija (modificēt lai DEU)
Izveidot standarta

Jezus berniba-salīdzināt katru piedāvājumu

9789934866456 - Dzons Maksvels Kutze: Jezus berniba
1
Dzons Maksvels Kutze (?):

Jezus berniba (2017) (?)

ISBN: 9789934866456 (?) vai 9934866455, angļu valodā, Lasitava, Lasitava, Lasitava, Jauns, ebook, digitālās lejupielādes

11,47 (£ 10,14)¹(bezmaksas piegāde, bez saistībām)
in-stock
No pārdevēja/arheologs
Dzons Maksvels Kutze ( j.M. Coetzee, 1940) ir viens no izcilakajiem musdienu rakstniekiem. Dzimis Dienvidafrika, kops 2002. gada dzivo Australija. Nobela premijas (2003) un divkarss Bukera balvas laureats, sespadsmit romanu autors. Latviski lidz sim izdoti vina romani "Negods" un "Lenigais". Romans "Jezus berniba" originala publicets 2013. gada. "Maza ostas pilsetina Novilja ierodas virietis ar mazu puiku, Simons un Davids. Vini ir pazaudejusi visu - majas, tuviniekus, ipasumus, pat vardus un atminas. Patlaban tik aktuala beglu tema ar tas milzumdaudzajam socialajam un psihologiskajam problemam? Bet kapec lasitajam nenoversami rodas sajuta, ka romana darbiba noris arpus laika un kaut kada mera pat arpus mums pazistamas telpas? Kapec Novilja liekas parmeru sterila un sastingusi nemainiga absurda, bezmaz radnieciga Kafkas "Pils" pasaulei iepreti dzivibai, kas verd Simona un Davida? Kapec romana iesleptas neskaitamas Bibeles un citu universalo tekstu aluzijas? Par ko vesta personazu vardi, kas liekas aizdomigi dailrunigi? Kapec par Davida pirmo gramatu klust tiesi "Dons Kihots"? Galu gala - kads sakars Davidam ar romana virsraksta piesaukto Jezu, ja Jezus vards romana nav pat minets? "Jezus berniba" nebut nav karteja muslaiku prozas variacija par evangeliju temu. Tapat Kutze neruna par religiju un pat ne par ticibu. Butiba sis pirmaja acu uzmetiena it ka vienkarsais un aizkustinosais stasts ir arkartigi sarezgita metafora, kas ietver sevi esamibu slanu slaniem, turklat sie slani ir neatsketinami sajaukusies un parklajusies. Ka jau tam laba literatura pienakas but." par gramatu raksta Guntis Berelis.
Pārdevējs pasūtījuma numurs: b2c39e44-918d-46bb-b9c0-623b5c3c3dae
Platformas pasūtījuma numurs Kobobooks.co.uk: 168729789934866456
Kategorija: Fiction & Literature
Atslēgvārdi: Jezus berniba Dzons Maksvels Kutze Literary Fiction & Literature 9789934866456
Datus no 03.10.2017 06:06h
ISBN (alternatīva apzīmējumus): 9934-8664-5-5, 978-9934-8664-5-6
9789934866456 - Author: J
2
Author (?):

J (?)

ISBN: 9789934866456 (?) vai 9934866455, Nezināma valoda, PublishDrive, Jauns, ebook

9,91 (US$ 11,64)¹(bezmaksas piegāde, bez saistībām)
Stock
No pārdevēja/arheologs
J~~Author, J, NOOK Book (eBook)
pārdevējs komentārs:
new
Pārdevējs pasūtījuma numurs: 9789934866456
Platformas pasūtījuma numurs BarnesAndNoble.com (Nook): bnn-9789934866456
Kategorija: Fiction>Fiction Literary>Fict Literary
Datus no 03.10.2017 06:06h
ISBN (alternatīva apzīmējumus): 9934-8664-5-5, 978-9934-8664-5-6
9789934866456 - Dons Maksvels Kutz?: J?zus b?rn?ba
3
Dons Maksvels Kutz? (?):

J?zus b?rn?ba (?)

ISBN: 9789934866456 (?) vai 9934866455, Nezināma valoda, Lasitava, Jauns, ebook, digitālās lejupielādes

ebook Download
No pārdevēja/arheologs
Dons Maksvels Kutz? (j. M. Coetzee, 1940) ir viens no izcil?kajiem m?sdienu rakstniekiem. Dzimis Dienvid?frik?, kop 2002. gada dz?vo Austr?lij?. Nobela pr?mijas (2003) un divk?rs Bukera balvas laure?ts, sepadsmit rom?nu autors. Latviski l?dz im izdoti vi?a rom?ni Negods un L?n?gais. Rom?ns J?zus b?rn?ba ori?in?l? public?ts 2013. gad?. Maz? ostas pils?ti?? Novilj? ierodas v?rietis ar mazu puiku, Simons un D?vids. Vi?i ir pazaud?jui visu - m?jas, tuviniekus, ?paumus, pat v?rdus un atmi?as. Patlaban tik aktu?l? b?g?u t?ma ar t?s milzumdaudzaj?m soci?laj?m un psiholo?iskaj?m probl?m?m? Bet k?p?c las?t?jam nenov?rami rodas saj?ta, ka rom?na darb?ba noris ?rpus laika un kaut k?d? m?r? pat ?rpus mums paz?stam?s telpas? K?p?c Novilja liekas p?rm?ru sterila un sastingusi nemain?g? absurd?, bezmaz radniec?ga Kafkas Pils pasaulei iepret? dz?v?bai, kas verd Simon? un D?vid?? K?p?c rom?n? iesl?ptas neskait?mas B?beles un citu univers?lo tekstu al?zijas? Par ko v?sta person?u v?rdi, kas liekas aizdom?gi dai?run?gi? K?p?c par D?vida pirmo gr?matu k??st tiei Dons Kihots? Galu gal? - k?ds sakars D?vidam ar rom?na virsrakst? piesaukto J?zu, ja J?zus v?rds rom?n? nav pat min?ts? J?zus b?rn?ba neb?t nav k?rt?j? m?slaiku prozas vari?cija par evan??liju t?mu. T?pat Kutz? nerun? par reli?iju un pat ne par tic?bu. B?t?b? is pirmaj? acu uzmetien? it k? vienk?rais un aizkustinoais st?sts ir ?rk?rt?gi sare??ta metafora, kas ietver sev? esam?bu sl??u sl??iem, turkl?t ie sl??i ir neat?etin?mi sajaukuies un p?rkl?juies. K? jau tam lab? literat?r? pien?kas b?t. par gr?matu raksta Guntis Berelis.
Pārdevējs pasūtījuma numurs: 2353721
Platformas pasūtījuma numurs Ciando.de: 225444599
Kategorija: Bücher
Atslēgvārdi: Belletristik,Romane > Roman,Erzählung
Datus no 03.10.2017 06:06h
ISBN (alternatīva apzīmējumus): 9934-8664-5-5, 978-9934-8664-5-6

9789934866456

Atrast visas pieejamās grāmatas ISBN numuru 9789934866456 ātri un viegli salīdzināt cenas un Piesakiet tūlīt.

Pieejami retas grāmatas, lietotas grāmatas un lietotas grāmatas nosaukums "Jezus berniba" no Dzons Maksvels Kutze ir pilnīgi uzskaitīti.

Blakus grāmatām

>> uz arhīvu