GrāmataMeklēšana (aka DieBuchSuche) - meklētājprogrammu uz visām grāmatām.
Mēs meklējam labāko piedāvājumu - vairāk nekā 100 veikalos lūdzu uzgaidiet…
- Piegādes izmaksas Latvija (modificēt lai GBR, USA, RUS, POL, EST, LTU, LVA, DEU)
Izveidot standarta

Visas grāmatas par 9789934866425 - salīdzināt katru piedāvājumu

Arhīva ieraksts:
9789934866425 - Roalds Dobrovenskis: Reiz dz?voja bru?inieks nabags... Gr?mata par Musorgski - Grāmatas

Roalds Dobrovenskis (?):

Reiz dz?voja bru?inieks nabags... Gr?mata par Musorgski (?)

Piegādes no: VācijaJauna grāmataeBook, e-Book, digitālo grāmatuprodukta lejuplāde
ISBN:

9789934866425 (?) vai 9934866420

, Nezināma valoda, Lasitava, Jauns, ebook, digitālās lejupielādes
ebook Download
Aizraujos v?st?jums par gr?matas galven? varo?a un vi?a l?dzbiedru - atbalst?t?ju un pretinieku - sare??taj?m attiec?b?m ar vis?m to komiskaj?m, dramatiskaj?m un tra?iskaj?m peripetij?m. Par to, ka ??nija ce? m?ksl? nepavisam nav roz?m kais?ts. Par to, k? ?aunais liktenis iejaucas cilv?ka dz?v? un sp?l?jas ar to p?c sava pr?ta. Uz bag?t?ga faktu materi?la balst?ts st?sts, kas liks jums l?dzi just, smieties un raud?t (Tulkot?ja Dina N?ti?a). Modesta Musorgska rado? person?ba ir absol?ti p?rlaic?ga. Vi? ir viens no visspilgt?kajiem un t?rradn?g?kajiem m?zikas ??nijiem, k?di jelkad bijui Eiropas m?zikas v?stur?, un vi?a devums noz?m?guma zi?? piel?dzin?ms Monteverdi, Baha, Mocarta, B?thovena, ?ma?a, Jan??eka, ?nberga, V?berna, Keida un citu neikdieni?o meistaru radoajam mantojumam. V?sturiski-dokument?l? proza ir Dobrovenska stihija un liel? prasme, un t?das nav nevienam citam. Rakstnieks atkl?jis Musorgska person?bu ar v?rienu, simp?tij?m un sapraanu. Rom?ns Reiz dz?voja bru?inieks nabags... gan neprofesion?liem m?zikas cien?t?jiem, gan profesion??iem pal?dz skaidr?k apj?gt un dzi??k izjust ? tra?isk? un neiedom?jami talant?g? v?ra m?u un norakstu (M?zikas apskatnieks Orests Silabriedis).
Vairāk…
Kategorija: Bücher
Atslēgvārdi: Belletristik,Romane > Roman,Erzählung
Datus no 03.11.2017 20:06h
ISBN (alternatīva apzīmējumus): 9934-8664-2-0, 978-9934-8664-2-5
Arhīva ieraksts:
9789934866425 - Roalds Dobrovenskis: Reiz dzivoja bruninieks nabags… Gramata par Musorgski - Grāmatas

Roalds Dobrovenskis (?):

Reiz dzivoja bruninieks nabags… Gramata par Musorgski (2016) (?)

Piegādes no: BrazīlijaGrāmata ir angļu valodāJauna grāmataeBook, e-Book, digitālo grāmatuprodukta lejuplāde
ISBN:

9789934866425 (?) vai 9934866420

, angļu valodā, Lasitava, Lasitava, Lasitava, Jauns, ebook, digitālās lejupielādes
in-stock
Aizraujoss vestijums par gramatas galvena varona un vina lidzbiedru - atbalstitaju un pretinieku - sarezgitajam attiecibam ar visam to komiskajam, dramatiskajam un tragiskajam peripetijam. Par to, ka genija cels maksla nepavisam nav rozem kaisits. Par to, ka launais liktenis iejaucas cilveka dzive un spelejas ar to pec sava prata. Uz bagatiga faktu materiala balstits stasts, kas liks jums lidzi just, smieties un raudat (Tulkotaja Dina Natina). Modesta Musorgska radosa personiba ir absoluti parlaiciga. Vins ir viens no visspilgtakajiem un tirradnigakajiem muzikas genijiem, kadi jelkad bijusi Eiropas muzikas vesture, un vina devums nozimiguma zina pielidzinams Monteverdi, Baha, Mocarta, Bethovena, Sumana, Janaceka, Senberga, Veberna, Keidza un citu neikdienisko meistaru radosajam mantojumam. Vesturiski-dokumentala proza ir Dobrovenska stihija un liela prasme, un tadas nav nevienam citam. Rakstnieks atklajis Musorgska personibu ar verienu, simpatijam un saprasanu. Romans "Reiz dzivoja bruninieks nabags." gan neprofesionaliem muzikas cienitajiem, gan profesionaliem palidz skaidrak apjegt un dzilak izjust si tragiska un neiedomajami talantiga vira muzu un nosrakstu (Muzikas apskatnieks Orests Silabriedis).
Vairāk…
Kategorija: Fiction & Literature
Atslēgvārdi: Reiz dzivoja bruninieks nabags Gramata par Musorgski Roalds Dobrovenskis Literary Fiction & Literature 9789934866425
Datus no 03.11.2017 20:06h
ISBN (alternatīva apzīmējumus): 9934-8664-2-0, 978-9934-8664-2-5
Arhīva ieraksts:
9789934866425 - Author: Reiz dz - Grāmatas

Author (?):

Reiz dz (?)

Piegādes no: Amerikas Savienotās valstisJauna grāmataeBook, e-Book, digitālo grāmatu
ISBN:

9789934866425 (?) vai 9934866420

, Nezināma valoda, PublishDrive, Jauns, ebook
Stock
Reiz-dz~~Author, Reiz dz, NOOK Book (eBook)
Kategorija: Fiction>Fiction Literary>Fict Literary
Datus no 03.11.2017 20:06h
ISBN (alternatīva apzīmējumus): 9934-8664-2-0, 978-9934-8664-2-5

9789934866425

Atrast visas pieejamās grāmatas ISBN numuru 9789934866425 ātri un viegli salīdzināt cenas un Piesakiet tūlīt.

Pieejami retas grāmatas, lietotas grāmatas un lietotas grāmatas nosaukums "Reiz dzivoja bruninieks nabags… Gramata par Musorgski" no Roalds Dobrovenskis ir pilnīgi uzskaitīti.

holk 2.0 männer style guide