Papildu meklēšanas opcijas
Mēs meklējam labāko piedāvājumu - vairāk nekā 100 veikalos lūdzu uzgaidiet…
- Piegādes izmaksas Latvija (modificēt lai DEU)
Izveidot standarta

Reiz dzivoja bruninieks nabags… Gramata par Musorgski:
salīdzināt katru piedāvājumu

9789934866425 - Roalds Dobrovenskis: Reiz dz?voja bru?inieks nabags... Gr?mata par Musorgski
1
Roalds Dobrovenskis (?):

Reiz dz?voja bru?inieks nabags... Gr?mata par Musorgski (?)

ISBN: 9789934866425 (?) vai 9934866420, Nezināma valoda, Lasitava, Jauns, ebook, digitālās lejupielādes

ebook Download
No pārdevēja/arheologs
Aizraujos v?st?jums par gr?matas galven? varo?a un vi?a l?dzbiedru - atbalst?t?ju un pretinieku - sare??taj?m attiec?b?m ar vis?m to komiskaj?m, dramatiskaj?m un tra?iskaj?m peripetij?m. Par to, ka ??nija ce? m?ksl? nepavisam nav roz?m kais?ts. Par to, k? ?aunais liktenis iejaucas cilv?ka dz?v? un sp?l?jas ar to p?c sava pr?ta. Uz bag?t?ga faktu materi?la balst?ts st?sts, kas liks jums l?dzi just, smieties un raud?t (Tulkot?ja Dina N?ti?a). Modesta Musorgska rado? person?ba ir absol?ti p?rlaic?ga. Vi? ir viens no visspilgt?kajiem un t?rradn?g?kajiem m?zikas ??nijiem, k?di jelkad bijui Eiropas m?zikas v?stur?, un vi?a devums noz?m?guma zi?? piel?dzin?ms Monteverdi, Baha, Mocarta, B?thovena, ?ma?a, Jan??eka, ?nberga, V?berna, Keida un citu neikdieni?o meistaru radoajam mantojumam. V?sturiski-dokument?l? proza ir Dobrovenska stihija un liel? prasme, un t?das nav nevienam citam. Rakstnieks atkl?jis Musorgska person?bu ar v?rienu, simp?tij?m un sapraanu. Rom?ns Reiz dz?voja bru?inieks nabags... gan neprofesion?liem m?zikas cien?t?jiem, gan profesion??iem pal?dz skaidr?k apj?gt un dzi??k izjust ? tra?isk? un neiedom?jami talant?g? v?ra m?u un norakstu (M?zikas apskatnieks Orests Silabriedis).
Pārdevējs pasūtījuma numurs: 2362384
Platformas pasūtījuma numurs Ciando.de: 82872277
Kategorija: Bücher
Atslēgvārdi: Belletristik,Romane > Roman,Erzählung
Datus no 03.11.2017 20:06h
ISBN (alternatīva apzīmējumus): 9934-8664-2-0, 978-9934-8664-2-5
9789934866425 - Roalds Dobrovenskis: Reiz dzivoja bruninieks nabags… Gramata par Musorgski
2
Roalds Dobrovenskis (?):

Reiz dzivoja bruninieks nabags… Gramata par Musorgski (2016) (?)

Piegādes no: Brazīlija

ISBN: 9789934866425 (?) vai 9934866420, angļu valodā, Lasitava, Lasitava, Lasitava, Jauns, ebook, digitālās lejupielādes

11,37 (BRL 43,26)¹(bezmaksas piegāde, bez saistībām)
in-stock
No pārdevēja/arheologs
Aizraujoss vestijums par gramatas galvena varona un vina lidzbiedru - atbalstitaju un pretinieku - sarezgitajam attiecibam ar visam to komiskajam, dramatiskajam un tragiskajam peripetijam. Par to, ka genija cels maksla nepavisam nav rozem kaisits. Par to, ka launais liktenis iejaucas cilveka dzive un spelejas ar to pec sava prata. Uz bagatiga faktu materiala balstits stasts, kas liks jums lidzi just, smieties un raudat (Tulkotaja Dina Natina). Modesta Musorgska radosa personiba ir absoluti parlaiciga. Vins ir viens no visspilgtakajiem un tirradnigakajiem muzikas genijiem, kadi jelkad bijusi Eiropas muzikas vesture, un vina devums nozimiguma zina pielidzinams Monteverdi, Baha, Mocarta, Bethovena, Sumana, Janaceka, Senberga, Veberna, Keidza un citu neikdienisko meistaru radosajam mantojumam. Vesturiski-dokumentala proza ir Dobrovenska stihija un liela prasme, un tadas nav nevienam citam. Rakstnieks atklajis Musorgska personibu ar verienu, simpatijam un saprasanu. Romans "Reiz dzivoja bruninieks nabags." gan neprofesionaliem muzikas cienitajiem, gan profesionaliem palidz skaidrak apjegt un dzilak izjust si tragiska un neiedomajami talantiga vira muzu un nosrakstu (Muzikas apskatnieks Orests Silabriedis).
Pārdevējs pasūtījuma numurs: c57b874b-5b3d-4491-81df-561b9a6b5f66
Platformas pasūtījuma numurs Kobobooks.com.br: 168729789934866425
Kategorija: Fiction & Literature
Atslēgvārdi: Reiz dzivoja bruninieks nabags Gramata par Musorgski Roalds Dobrovenskis Literary Fiction & Literature 9789934866425
Datus no 03.11.2017 20:06h
ISBN (alternatīva apzīmējumus): 9934-8664-2-0, 978-9934-8664-2-5
9789934866425 - Author: Reiz dz
3
Author (?):

Reiz dz (?)

ISBN: 9789934866425 (?) vai 9934866420, Nezināma valoda, PublishDrive, Jauns, ebook

10,30 (US$ 11,99)¹(bezmaksas piegāde, bez saistībām)
Stock
No pārdevēja/arheologs
Reiz-dz~~Author, Reiz dz, NOOK Book (eBook)
pārdevējs komentārs:
new
Pārdevējs pasūtījuma numurs: 9789934866425
Platformas pasūtījuma numurs BarnesAndNoble.com (Nook): bnn-9789934866425
Kategorija: Fiction>Fiction Literary>Fict Literary
Datus no 03.11.2017 20:06h
ISBN (alternatīva apzīmējumus): 9934-8664-2-0, 978-9934-8664-2-5

9789934866425

Atrast visas pieejamās grāmatas ISBN numuru 9789934866425 ātri un viegli salīdzināt cenas un Piesakiet tūlīt.

Pieejami retas grāmatas, lietotas grāmatas un lietotas grāmatas nosaukums "Reiz dzivoja bruninieks nabags… Gramata par Musorgski" no Roalds Dobrovenskis ir pilnīgi uzskaitīti.

Blakus grāmatām

>> uz arhīvu